Dr. Péter Ambrus và Dr. Zsolt Dukkon, hai luật sư với hai nền tảng và kinh nghiệm chuyên môn rất khác nhau, đã khai thác các thế mạnh của sự khác biệt để tạo nên một hình thức hợp tác hiệu qủa. Đó là tận dụng những thành quả mới nhất của công nghệ hiện đại để tuy đặt tại cùng một địa điểm, các văn phòng luật có thể cung cấp cho thân chủ các loại hình dịch vụ khác nhau trong các lĩnh vực đa dạng của pháp luật, bao gồm luật hình sự kinh tế, luật dân sự và luật hành chính.

 

Các lĩnh vực chuyên môn chính bao gồm: bảo vệ dữ liệu, luật bảo hiểm, luật hình sự, luật gia đình, luật bất động sản, luật thương mại, luật hành chính, luật giao thông, luật lao động (bao gồm cả gia công), tranh tụng, và luật công ty.

 

Bên cạnh mục đích đáp ứng một cách có hiệu quả các nhu cầu của khách hàng, lý do chính mang hai văn phòng luật lại với nhau là một quan điểm được chia sẻ và đồng tuyên bố: 


 
"Những vấn đề tồn tại để chúng ta giải quyết chúng - một cách nhanh chóng, hiệu quả và vì lợi ích của khách hàng"