Các khách hàng là pháp nhân
Các khách hàng là cá nhân
Các khách hàng tiềm năng