Chúng tôi cung cấp toàn bộ các tư vấn và đại diện pháp lý trong tất cả các giai đoạn của thủ tục hành chính (đại diện trước cơ quan có thẩm quyền, giám sát tính hợp pháp của các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền trước cấp cao hơn hoặc trước tòa).

Các dịch vụ thường xuyên nhất của chúng tôi là trong lĩnh vực thuế, các vụ việc liên quan đến xây dựng, phúc lợi trẻ em, nhập cư, các vấn đề về quốc tịch và tị nạn. Các vụ việc liên quan đến luật môi trường cũng nằm trong danh mục cung cấp dịch vụ của chúng tôi.