Chúng tôi thay mặt khách hàng đòi bồi thường đối với các cá nhân gây thiệt hại, và trong nhiều trường hợp, đối với cả các công ty bảo hiểm. Trong lĩnh vực này có rất nhiều các yêu cầu bồi thường xuất phát từ hợp đồng và cũng nhiều không kém các loại hình bảo hiểm. Chúng bao gồm bảo hiểm tài sản là phương tiện và trách nhiệm đối với phương tiện, bảo hiểm tài sản là bất động sản cũng như bảo hiểm đối với các tài sản có giá trị khác. Không thể không nhắc đến bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ, và việc thực thi các yêu cầu phát sinh từ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là sơ suất y tế.