Trong tiến trình mua bán và sáp nhập, chúng tôi thực hiện kiểm toán luật một cách toàn diện theo yêu cầu của thân chủ. Chúng tôi cũng xem xét các khía cạnh của luật cạnh tranh liên quan đến việc sát nhập các tập đoàn.

 

Nhờ các quy định của pháp luật và các công nghệ tiên tiến, đối với việc thành lập và thay đổi công ty, chúng tôi đã đưa ra được mức phí và thời gian thực hiện một cách hiệu qủa.