Bằng việc cân nhắc các yếu tố trên, chúng tôi cung cấp cho thân chủ các giải pháp bảo vệ dữ liệu một cách thiết thực trong khuôn khổ pháp lý, nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu kinh doanh hợp pháp của mình. Chúng tôi dành nhiều thời gian để theo dõi và cập nhật kiến thức về liên quan đến các phán quyết của toà và các sửa đổi mới được ban hành trong lĩnh vực này, kể cả những thay đổi về công nghệ.

 

Chúng tôi đại diện cho các thân chủ là các tập đoàn, công ty, các tổ chức phi lợi nhuận đối với từng vụ việc hoặc dưới hình thức hợp đồng dài hạn. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán một cách toàn diện việc bảo vệ dữ liệu cũng như soạn thảo các quy định về bảo vệ dữ liệu. Một số vấn đề nằm trong phạm vi hoạt động của chúng tôi gồm: kiểm soát việc sử dụng internet và email, quảng cáo trực tiếp, xây dựng hệ thống dữ liệu cho mục đích marketing, bảo vệ dữ liệu trong lĩnh vực điện tử viễn thông và thu hồi nợ.