Các vụ kiện chúng tôi thường tham gia trong lĩnh vực luật lao động chủ yếu là các tranh chấp lao động cá nhân lien quan đến các hợp đồng lao động, tính hợp pháp của việc chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề về điều đình, vi phạm quy tắc đối xử công bằng.

 

Theo yêu cầu, chúng tôi tiến hành kiểm toán luật lao động cho các doanh nghiệp quy mô lớn hoặc nhỏ, để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định của pháp luật về mọi mặt.

 

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp cho cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, từ phía người lao động lẫn chủ lao động.