Chúng tôi tiến hành các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại vật chất và phi vật chất phát sinh từ các tai nạn trong và ngoài tòa án đối với các công ty bảo hiểm, và trong một số trường hợp, đối với các cá nhân gây ra tai nạn, với mục đích là đạt tới các thỏa thuận vì lợi ích của việc nhanh chóng phục hồi.