Sau khi đánh giá kỹ lưỡng cơ sở pháp lý và các yếu tố sơ bộ của vụ án, chúng tôi đưa ra các tư vấn rằng phương pháp thu hồi nợ nào có vẻ là thiết thực và hiệu qủa nhất trong tình hình thực tiễn.

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lá nợ và tiến hành các đơn kiện cho các doanh nhân, công ty, cá nhân, các hiệp hội kinh doanh cũng như các cơ quan công cộng nhằm bảo đảm việc quản trị kinh doanh thành công cho họ và để giảm thiểu hoặc loại bỏ các khoản nợ tồn đọng cho họ.