Các lĩnh vực hoạt động: bảo vệ dữ liệu, luật bất động sản, luật bồi thường, luật thương mại,  thu hồi nợ, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật doanh nghiệp.

 

E-mail: dukkon.zsolt@dukkon.hu
Tel:    + 36-1-708-5811
Skype: dukkon.ugyvedi.iroda