Các lĩnh vực hoạt động: luật gia đình, luật bất động sản, luật bồi thường, luật lao đờng, luật doanh nghiệp.


E-mail: brehlik.david@dukkon.hu
Tel:    + 36-1-708-5811
Skype: dukkon.ugyvedi.iroda