Bên cạnh việc chuyển quyền sở hữu bất động sản trên cơ sở các chức danh pháp lý khác nhau (tặng cho, giữ hộ, trợ cấp hàng năm, thừa kế), chúng tôi cũng soạn thảo các hợp đồng cho thuê, phân tích tình trạng pháp lý của các bất động sản là vật thế chấp cho các khoản vay, tín dụng. Liên quan tới các vấn đề này, chúng tôi soạn thảo và tham gia vào quá trình ký kết các hợp đồng vay nợ và thế chấp.